Goede Vrijdag dienst & Paaszondag: Doopfeest!

Goede Vrijdag
Op vrijdag 18 april is er in onze gemeente een speciale Goede Vrijdag dienst. Vanaf 19.30 uur bent u van harte welkom om samen stil te staan bij het prachtige wonder van het kruis. De aanbidding zal volledig bestaan uit liederen waarin het offer van Jezus centraal staat, evenals in het Woord, gebracht door voorganger Roy Manikus.

Pasen: Doopfeest
Op Paaszondag 20 april zal het grote Paaswonder van Jezus’ opstanding in onze gemeente gevierd worden. En hoe geweldig is het om op deze bijzondere dag gedoopt te worden?!
Daarom zal er op deze zondag een doopdienst zijn! Ben je nog niet gedoopt en wil je samen met Jezus verder je leven doorbrengen? Wil je die radciale keuze voor Hem maken? Kom en laat je dopen zoals ook Jezus zich liet dopen! (Mattheus 3:13-17)

Nog niet helemaal zeker, maar wel geïnteresseerd? Op zondag 6 april is er na de dienst een doopbespreking. Hier wordt dieper ingegaan op de doop en kunnen er vragen worden gesteld.

U bent van harte welkom bij beide samenkomsten! Wij zien naar u uit!Als themalied bij deze dagen zingen wij het nummer ‘Forever’:

The moon and stars they wept
The Morning Sun was dead
The Saviour of the world was fallen
His body on the cross
His blood poured out for us
The weight of every curse was broken

One final breathe He gave
As heaven looked away
The Son of God was laid in darkness
A battle in the grave
The war on death was waged
The power of hell forever broken

The ground began to shake
The stone was rolled away
His perfect love could not be overcome
Now death where is your sting?
Our resurrected King has rendered you defeated

Forever He is glorified
Forever He is lifted high
Forever He is risen
He is alive, He is alive!

De maan en sterren huilden
De morgenzon was dood
De Redder van de wereld was gevallen
Zijn lichaam op het kruis
Zijn bloed gevloeid voor ons
Het gewicht van elke vloek was gebroken

Een laatste adem gaf Hij
Toen de hemel wegkeek
De Zoon van God was gelegen in duisternis
Een strijd in het graf
De oorlog met de dood was gestreden
De kracht van de hel voor eeuwig verbroken

De grond begon te schudden
De steen was weggerold
Zijn perfecte Liefde kon niet worden overwonnen
Dood waar is je prikkel?
Onze opgestane Koning heeft jou verslagen

Voor eeuwig wordt Hij verheerlijkt
Voor eeuwig wordt Hij verhoogd
Voor eeuwig is Hij opgestaan
Hij leeft, Hij leeft!

“U bent immers met Hem begraven in de doop, waarin u ook met Hem bent opgewekt, door het geloof van de werking van God, Die Hem uit de doden heeft opgewekt” – Kolossenzen 2:12