Privacystatement

Het kerkgenootschap Nieuw Testamentische Gemeente Het Morgenlicht hecht grote waarde aan de bescherming van ieders privacy en daarom is hieronder het beleid vastgelegd in verband met de plaatsing van persoonsgegevens (foto’s) op de website en in de nieuwsbrief. Ook wordt hiermee bedoeld de persoonsgegevens van onze leden voor de adressenlijst en verjaardagslijst. Iedere vaste bezoeker van onze gemeente kan voor het gebruik van de persoonsgegevens wel of geen toestemming geven op het gegevensformulier. Dit formulier ontvangt iedere bezoeker die langer dan een maand achtereen onze gemeente bezoekt (uiteraard bent u vrij om deze al dan niet in te vullen of hiermee te wachten).

Wanneer het gaat om persoonsgegevens wordt zorgvuldigheid en terughoudendheid betracht. Persoonsgegevens worden niet langer dan noodzakelijk bewaard.

Doel van verwerking

Als lokale kerk hechten wij belang aan het bevorderen van de onderlinge band en betrokkenheid en het ‘kerk-zijn’ zoals God voor Zijn gemeente heeft bepaald. Om die reden worden er persoonsgegevens gedeeld en uitgewisseld. Persoonsgegevens worden bijvoorbeeld gebruikt voor eigen administratie (verjaardagen en trouwdagen), het contact opnemen bij langdurige ziekte en het organiseren van samenkomsten en evenementen.

Publicatie
Persoonsgegevens van gemeenteleden worden alleen geplaatst wanneer dit nuttig is voor het gezamenlijke doel of uitoefening van de functie, doch zal dit zeer zelden gebeuren. Hierin wordt altijd een zorgvuldige afweging gemaakt. Alle nieuw ingeschreven gemeenteleden worden hierover geïnformeerd bij hun inschrijving als lid. Tevens wordt hun uitdrukkelijke toestemming hiertoe gevraagd op het registratieformulier.

– Foto’s op website of social media
Met enige regelmaat worden er foto’s gepubliceerd; Bij publicatie geldt een bepaalde terughoudendheid: Zo wordt er bijvoorbeeld gelet op de compositie van de foto en hoe individuele personen erop staan. Dit laatste is een subjectief oordeel en daarom kunt u altijd bezwaar maken tegen plaatsing (zie hieronder). Te plaatsen foto’s bevatten geen namen die herleid kunnen worden tot een persoon.

– Uitzending kerkdiensten

Met enige regelmaat wordt er in onze zondagse diensten gefotografeerd of gefilmd. Deze opnames worden gebruikt voor onze website, onze Facebookpagina of ons Youtube-kanaal. Indien u niet wenst op deze opnames te worden vastgelegd, kunt u plaatsnemen op de drie achterste rijen van de zaal.

– Nieuwsbrief
Iedere zondag wordt er bij binnenkomst een nieuwsbrief uitgedeeld door het welkomstteam. Hierin staat het laatste nieuws omtrent de gemeente alsmede de verjaardagen van de bij ons ingeschreven gemeenteleden. Hiertoe is aan de leden bij het registratieformulier om toestemming gevraagd.

Bezwaar

Te allen tijde kunt u (zowel leden als niet leden) die onverhoopt op een foto staat, aangeven dit niet te wensen. De desbetreffende foto’s en eventuele overige persoonsgegevens zullen dan zo snel mogelijk worden verwijderd. Hierbij moet het gaan om foto’s die door de kerk zijn geplaatst. Foto’s die door andere mensen worden geplaatst (op bijv. Facebook) staan buiten ons bereik.
U kunt bezwaar maken tegen een geplaatste foto waarop u zichtbaar bent, door – met opgaaf van de reden – een e-mail te sturen naar info@ntghetmorgenlicht.nl.

Gegevens van personen jonger dan 16 jaar
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online-activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u van mening bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, dan kunt u een e-mail sturen naar info@ntghetmorgenlicht.nl.

Verzamelen persoonsgegevens website
Tijdens uw bezoek aan de website wordt enige informatie verzameld (met behulp van Google Analytics) over de hard- en software van uw computer. Het gaat daarbij om uw IP-adres, browsertype, domeinnaam en toegangstijd. Deze informatie wordt gebruikt om de website te verbeteren. Deze gegevens worden door vrijwel iedere website vastgelegd en blijven anoniem.


Gegevens inzien, wijzigen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te wijzigen of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens.
U kunt een verzoek tot inzage, wijziging of verwijdering van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@ntghetmorgenlicht.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op uw verzoek.

Wanneer u zich uitschrijft als lid, worden uw persoonsgegevens binnen 4 weken automatisch verwijderd uit onze administratie.

Gebruik van uw persoonsgegevens

Alle gegevens die wij registreren zullen nooit aan derden worden doorgespeeld of gebruikt worden voor commerciële doeleinden.

Heeft u vragen over het gebruik van (uw) persoonsgegevens? Neem dan contact op via het contactformulier op deze site of via het e-mailadres: info@ntghetmorgenlicht.nl

Bent u lid en heeft u nog (nooit) (g)een registratieformulier ingevuld? Vraag dit dan z.s.m. aan Rebecca Lorang. Wij zijn wettelijk verplicht uw toestemming te vragen.