Onze Visie

Waarom Nieuw Testamentische Gemeente?
Wellicht roept de naam ‘Nieuw Testamentische Gemeente’ vragen bij u op. Een uitleg is daarom op zijn plaats en voorkomt misverstanden.

De eerste gemeente ontstond na de uitstorting van Gods Geest, zoals beschreven in het Bijbelboek Handelingen. Vanaf dat moment gaf God aan de apostelen de blauwdruk (het patroon) door van de te vormen gemeente van God, zoals Hij die in gedachten had en nog steeds heeft. Gods Plan voor Zijn gemeente wordt in het verdere verloop van het Nieuwe Testament ontvouwd en laat ons zien welke structuur er in de gemeente hoort te zijn, en binnen welke kaders en onder welke voorwaarden God wil dat wij als leden van Zijn lichaam Hem dienen.

‘Nieuw Testamentische Gemeente’ betekent niet dat wij minder waarde hechten aan het Oude Testament of dit als niet voor deze tijd beschouwen. Integendeel: het is voor ons een kostbaar deel van de Bijbel en onmisbaar om Gods Verlossingsplan te begrijpen. Het geeft ons een duidelijk uitzicht op onze toekomst in Christus.

Wij willen volgens Gods model onze gemeente opbouwen en daar tot in de details niet van afwijken om zodoende niet de volle Zegen van God mis te lopen. Natuurlijk is dit het doel van elke christelijke kerkgenootschap die een andere naam draagt. Maar wij hebben als gemeente voor deze naam gekozen, omdat wij dit doel met nadruk willen nastreven, juist omdat er in de christelijke wereld zoveel van Gods Plan wordt afgeweken. Ons verlangen is de naam van onze gemeente waar te maken: werkelijk een Nieuw Testamentische Gemeente te zijn!

Gods visie voor de gemeente
God heeft ons een aantal visiepunten gegeven om hiermee duidelijk te maken wat Hij van Zijn gemeente verwacht. Wij staan hier volledig achter en zullen dan ook alles doen om aan Gods verwachting te voldoen. En die is:

Een gemeente waarin jong en oud zich thuis voelt en een ieder belangrijk is
1 Kor. 12:14,18,21,22

Een geordende/gestructureerde gemeente
Ps. 148:5,6,  1 Kor. 14:40

Een gemeente waavan de leden elkaar vertrouwen, geschonden vertrouwen kan alleen worden hersteld door het bloed van Jezus (vergeving)
Matt. 6:12,14,15

Een zendingsgerichte gemeente: Haar door Christus gegeven opdracht is om Zijn getuige te zijn. In Jeruzalem → Judea en Samaria → Uiterste der wereld = Rotterdam → Nederland → Hele wereld
Hand. 1:18

Een Geest-vervulde gemeente: de leiding van Gods Geest is onontbeerlijk. Zonder Gods Geest is er geen leven in de gemeente
Openb. 2:11

Een aanbiddende gemeente die God aanbidt in geest en waarheid
Joh. 4:23,24

Een gemeente die het lichaam van Christus is; Christus is het hoofd van de gemeente. Als Zijn lichaam heeft in de eerste plaats de voorganger, vervolgens hebben de leden altijd verantwoordelijkheid af te leggen aan het hoofd: Christus
Efe. 5:23

Een gemeente waarin het Woord gezaghebbend is: De toetssteen en het ijkpunt van alle werken. De hele gemeente handelt en leeft dus binnen de grenzen die God in Zijn Woord aangeeft
Ps. 33:4,  119:9

Een gemeente waarin de liefde heerst als belangrijkste vrucht van Gods Geest
Gal. 5:22, Mar. 12:30-33

Een gemeente die bewust is dat in het koninkrijk Gods dat wat komt (in de toekomst), altijd heerlijker en gezegender is dan dat wat geweest is (in het verleden)
Filip. 3:12-16

Een gemeente die uitziet naar de wederkomst van Christus, Gods Zoon
Openb. 22:20